Ndiphe intliziyo Thixo
Ehlambekileyo
Etshizwe ngegazi lakho
Elandophelayo

Intliziyo ethobeleyo
UMkhululi wami
Yesu ekufaneleyo
Apho ulawula khona

Ndenze ndilulame Thixo
Ndihlale ndingcwele
Kuba akwahlukani nabo
Owakhele kubi

Vuselela intliziyo
Zigalel’ uthando
Zifezeke zibe msulwa
Zifuze eyakho

Malwande ufefe kwakho
Ngaphakathi kuthi
Ulibhal’ iGama lakho
Kwintliziyo zethu….Amen!

 

 

 

Submitted by: Sibongiseni