1.
Hay’ inhlanhla abanayo,
Abangcwel’ abaphezulu;
Abemiyo phambi kwaso,
Isihlalo sakomkhulu.

2.
Sihle isixuku sabo,
Ingelosi nxaziqonga;
Inhle nenhlokomo yabo,
Bayenzayo nxabebonga.

3.
Nabo khona ezulwini,
Abangub’ ezahlanzwayo;
Zenziwa-mhloph’ egazini,
Lay’ iMvana eyophayo.

4.
Bathi ukubonga kwabo,
Bayibong’ iMvana leyo;
Bedumis’ iNkosi yabo,
Konke abakwenzelweyo.

5.
Kupheliswe lonk’ icala,
Kuqediwe bonk’ ububi;
Akusekho ngish’ indlala,
Kabasomi kabalambi.

6.
Ukuphumla bakuphiwe,
Bayahlala benamile;
Inyembezi zesuliwe,
Zonk’ insizi ziphelile.

7.
Ngiyafis’ ukuma nabo,
Labo-bantu abangcwele;
Ngidumis’ iNkosi yabo,
Leyo-Mvana ebafele. Amen.