Phaya egolgotha
Yavulwa indlela
Ngegazi elophayo
Senzelwa ikhaya
Apha ndilundwendwe
Kwanomphambukeli
Elam lon’ikhaya
Lisemazulwini
Kwelam lon’ikhaya
Akukho ntlupheko
Iintlungu nentsizi
Azaziwa khona.