1. Mus’ ukundilahla, Nkosi
Noko mina ndenze njalo
Ndothini na,ndoyaphi na,
Ndakulahlwa nguwe mna?
2. Ndinezono okunene,
Ndinetyala phambi kwakho
Ndandinobumene-mene,
Noko ndandinezwi lakho.
3. Intliziyo yamangala,
Yanekratshi elikhulu;
Oko wandibiza ndala,
Ndandizenza isithulu.
4. Tarhu! Nkosi,ndikonile,
Ngokudela izwi lakho;
Umphefumlo wam uwile,
Tarhu! ngobubele bakho.

Amen

Hymn 288 kwawaseRhabe