Nzulu yemfihlakalo! Nzulu yesimanga!
(Deep mystery, great amazement)

Ezalise umhlaba, Nesibaka-baka
(That has filled the earth,and the sky)

Lenzulu yesiminga, Ngoka Thix’unNyana
(This deep mystery, is God own son)
Oweza ebantwin, Ngokubasindisa
(Who came to save all people)
Wabon’uluntu lonke, Luwe esonweni
(He saw everybody fallen into sin)

Imipefumlo yonek, ihleli elishweni
(every soul,polulated by msifortune)

Wasikwa yimfesane, engumangaliso
(he felt deep,amazing compassion)

Wathabatela kuYe, lonk’ihlazo labo
(He took their shame upon Himshelf)
Hayi Obo bunzulu Boluthando lwaKho   (O the depth of Your Love)
Abakholwa namhla, Abanakugwetywa
(There’s no condemnation to all who believe)
Ma udunyiswe Nkosi, Kus ephakadeni
(Praise be to You Lord, now and forever more)