Ndiyakholwa kuThixo uYise onamandla onke,
umdali wezulu nomhlaba.
NakuYesu Kristu,
uNyana wakhe emnye, inKosi yethu;
owakhawula ngoMoya oyiNgcwele;
Wazalwa yintombi uMariya weva ubunzima phantsi koPontyusi Pilati;
Wabethelelwa emnqamlezweni, wafa wangcwatywa;
Wehlela ehadesi;
uthe ngomhla wesithathu wabuya wavuka ekufeni:
wenyuka waya ezulwini;
Apho ahleli khona ngasekunene
koThixo, uYise onamandla onke,
Woda avele khona aze kugweba abahleliyo nabafileyo.

Ndiya kholwa kuMoya oyiNgcwele;
Nayi rhamente engcwele ekulo lonke ilizwe:
Nabubudlelwane babangcwele;
Nakukuxolelwa kweezono;
Nakukuvuka komzimba ekufeni;
Nabubomi obungunaphakade.
Amen

Submitted by: Nzwakie Sifanele