Gcobani kuYehova, mhlaba wonke!
khonzani uYehova ngomcobo,
nize ebusweni bakhe ngeendumiso zovuyo.

Yazini ukuba uYehova unguThixo:
nguye osidalileyo asisithi, thina bantu bakhe, neegusha zedlelo lakhe.
Ngenani emasangweni akhe ngokubulela,

nasemakhusini akhe ngendumiso:
yibani nokubulela kuye,
nidumise igama lakhe.

Ngokuba elungile uYehova,
ububele bakhe bungunaphakade:
nenyaniso yakhe ihleli kwizizubulwana ngezizukulwana.

Udumiso ma lube kho kuye uYise,
nakuye uNyana nakuye uMoya oyiNgcwele:
Nje ngokuba kube kunjalo kwa sekuqalekeni,
Kunjalo kaloku nje, kuya kumana kuba njalo,
kude kube ngunaphakade.
Amen.

Submitted by: Nzwakie Sifanele