Ngazozonk’ izinsuku
Yebo zonk’ izinsuku
Ngizolibonga Nkosi yami elakho igama
Awu limnandi liy’ ngcwele
Enhliziyweni limnene
Ngizolibonga Nkosi yami elakho igama

Uyinkos yezulu
Uphakeme kakhulu
Ngizolibonga Nkosi yami elakho igama

Wazithobisa wena
Weza waba imvana
Ngizolibonga Nkosi yami elakho igama