1. Ngom’sa wakh’ omkhulu, uyosiholela
Embuswen’ wezulu, ngaphesheya;
Nom’ indlela yakhe idin’ umntanakhe,
Iy’ ekhaya lakhe, ngaphesheya.

Refrain

Ngaphesheya, ngaphesheya,
Siyakuphumula, siyakujabula,
Ngaphesheya, ngaphesheya,
Nza sifik’ ezwen ngaohesheya.

2. Nom’ usiholela nasehlan’ elibi,
Wosiphumisela ngaphesheya.
‘Mlilo ukhanyiya, nefu lisithisa,
Konke kusiyisa ngaphesheya.

Refrain

3. ‘Nkosi yamakhosi iyosiholela,
Kwelivam’ inyosi, ngaphesheya.
Siyokudl’ emthini, siphuz’ emanzini,
Sohub’ eNkosini, ngaphesheya

Refrain

4. Sesithemba, sithi: Uyosiholela,
Size kwelakithi, ngaphesheya;
‘Jesu wosiphula mhla sowel’ umfula,
Khona sizocula, ngaphesheya.

Refrain