1. Obani labo abambeth’ ingubo
‘Zimhlophe, qwa, behub’ amahubo?
Yek’ ubuhle bemi kubo!
Behlanzw’ igazi leMvana

Refrain

Ngenjabul’ enkulu bongena esangweni,
Bayodumisa oyiMvana,
Ngenjabul’ enkulu bongena esangweni,
Behlanzw’ igazi leMvana.

2. Yibona labo besesebusheni
Bemkhonz’ uJesu bevuth’ emoyeni
Noma beyisw’ ekufeni,
Bethemb’ igazi leMvana.

Refrain

3. Yibona labo nxa besosizini,
Bathol’ amandla njalo eNkosini;
Babenqoba la emphini
Ngalo igazi leMvana.

Refrain

4. Yibona labo ababezingelwa,
Ngenxa kaJesu babezindlekelwa,
Konke kwakuthokozelwa,
Ngalo igazi leMvana.

Refrain

5. Nampo behlezi kahle ezulwini,
Sebaneliswa khona ebomini,
Bathokoza eNkosini,
Bebong’ uJesu, iMvana.

Refrain