U Jesu wam’ uyaphila
Ngiyakwesaba yini na
Igazi lakhe linginqobele
Ngiyindlalifa yezulu
Ithuna selinqotshiwe
uJesu wam’ uyaphila