Iihle izulu ikhaya labangcwele,
lapho abangcwele bayophumla khona.

Ngiyakuthanda Jesu wami
Ngoba wangifela esiphambanweniFor more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top