Iihle izulu ikhaya labangcwele,
lapho abangcwele bayophumla khona.

Ngiyakuthanda Jesu wami
Ngoba wangifela esiphambanweni