1. Nkosi, bhek’ ibandla lakho,
Uyabona selomile;
Limathise ngom’sa wakho;
Konk’ okwethu kuphelile.

Refrain

Thel’ uMoya oyiNgcwele
Phezu kwabantwana bakho.
Vus’ owakho umsebenzi,
Libathszw’ igama lakho.

2. Usizwisi lawamandla
Abafundi bathenjiswa,
Silifuze lelobandla
Elaqala, labusiswa.

Refrain

3. Siyavum’ izono zethu,
Asikukhonzanga kahle;
Ngakho emoyeni wethu,
Nant’ usizi luthi phahle.

Refrain

4. uSathane simnikile
amathuba enhliz’weni;
keph’ uMoya simcimile,
sekumnyam’ emphefum’lweni.

Refrain

5. washo: “Celanini, njalo
nizophiw’ uMoya oNgcwele.”
Sesibhek’ eyakh ingalo,
Yebo, sesikuhlalele.

Refrain

6. haleluya, siyakholwa,
ubekil’ indlebe yakho;
lesosipho siyatholwa
ngokwethemb’ igama lakho.