1. Entaben’ ekude kwem’ isiphambano.
Esinobuhlungu nenhlazo;
Ngisithanda sona, ngob’ uJesu wami
Wabethelwa kuso nge nxa yam’.

Refrain:
Ngakho ngisibabaza sona,
Ngize ngibeke phans’ umthwalo,
Ngizobambelela kusona
Ngize ngizuze umqhele wam’

2. Leso siphambano esasdelwa yizwe.
Siyangimangalisa njalo,
Ngoba ngenxa yaso ‘Jesu weza lapha
Asithwalele eGolgotha.

3. Esiphambanweni l’oph’ igazi lakhe.
Elimangalisayo kimi.
Ngoba ngenxa yami ‘Jesu wafa khona.
Angithethelel’ angihlanze.

4. Esiphambanweini ngiyakuqinisa,
Ngithwal’ inhlazo ngenjabulo;
Wongibiza mina khona ekhaya lam,
Angiqhelise ngomqhele wam’.