Nginik’ amehlo ngikhangele,
Phezulu eNkosini.
Ngibone khona abangcwele,
Bevuya eNkosini.

Okuya babesemhlabeni,
Belila iinyembezi.
Bebandezelwa zizilingo,
UmLingi engaphezi.

Submitted by: ThaboFor more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top