Nkhwathise Murena nkhwathise
Ndi fulufhedzee ndi khwathe,
Ndi tshimbile ndilani,
Ndi kunde milingoni,
Mphe maanda Murena ndi khwathe.