1. Nne ndi lila
U yo tshila
U yo dzhena-vho
Nge tadulu
Nduni khulu
Ya vho tshidzwaho.
Mbilu yanga vuwa-ha,
U si lenge henefha.
Vuwa, thanya
Thukukanya
Zwo u vhofhaho.

2. Ndi do tshidzwa
Khee ndo vhidzwa,
Ndo tanzwiwa-vho.
Ndo pfumelwa,
Ndo vulelwa
Nga o mpfelaho.
Ndi kha di teledzani?
Zwa konda ndi lila-ni?
Zwi tshi vhifha hu do difha
Zwo nndindelaho.

3. Yesu nndwele
Ndi si xele,
Ndi kondelele
Mpfare tshanda
Ranga phanda,
Nne ndi tevhele
Nda bvafha u nkokodze
Nda neta u nndededze.
U tshi ntika
ndi do swika;
Ita henewe.

4. Thi nga xeli;
U mulweli
A ss kundwiho.
U do nngwedza
Wa nnyawedza
Ndi na vhenevho
Vhe vha lila vha nga nne,
Wa ri vha kuvhangane
Kha mulalo,
Kha dakalo
Li sa fheliho.