1. Khonani yanga yone-yone
Ndi Yesu a ntakadzaho
Kha dzothe thama dzire hone
A huna a mu fhiraho.
Mufunwa wa mbilu yanga
Ndi Yesu khonani yanga

2. Vha shango lino vha a pata;
Na ho namusi na pfana
Matshelo vha vho do u lata,
Wa sala vhunga tshiwana
A sa tuwi tsini hanga,
Ndi Yesu khonani yanga.

3. Vha shango lino vha funesa
Vhahulu na vho pfumaho.
Ndi thundu dzine vha tamesa,
Vha sanda o tshinyalaho.
A sa taluli ndi wanga,
Ndi Yesu khonani yanga.

4. O ntoda a bva ngei tadulu,
A edza muthu a nga nne,
A nthula mulandu muhulu,
A tshiri: ri pfumedzane.
O lifhaho zwivhi zwanga
Ndi Yesu khonani yanga.

5. Ndi he ha khwatha vhukonani
O fela nne ndo tshinyaho,
Ndi di ya ndi nae ndilani
Havhudi na ho vhifhaho.
Mulweli tshitangu tshanga
Ndi Yesu khonani yanga.

6. Khonani yanga yone-yone
Mufunwa a sa nndatiho,
Ane ndi tshi fa a vha hone
A nkhwala nda orowa-vho.
Ngei seli hayani hanga
Ndi Yesu khonani yanga.