Nkosi, sihlangene,
Kuyo indlu yaKho;
Yiza naWe, se singene
Ebusweni baKho.

Intliziyo zethu
Ziya kugulela;
Kwa nemiphefumlo yethu
Iya kukhangela.

Ubuncoko baKho,
Bawo, ma sibuve;
Lakutyhilwa izwi laKho,
NaWe ma sikuve.

Ma usilungise
Thina bantu baKho;
Sakububa, singenise
Ezulwini laKho.For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top