Lukhangela kuWe,
Mvana yeKalvari,
Ukholo lwam;
Ndive ndithandaza,
Susa ityala lam,
Kususela namhla,
Ndenz’ owaKho.

Ndinike amandla,
Kwa nenzondelelo,
So-lufefe;
Uthando lwam kuWe,
Ma luvuthe nene,
Ekubeni Wena
Wandifela.

Ndisacand’ udada,
Lwentlalo enzima,
Ndikhokele.
Khanyis’ ubumnyama,
Sula iinyembezi,
Ma ndingaze ndimke
KuWe, Ndlela.

Kwakuphel’ ubomi,
Kwakufik’ ukufa,
Ndivelele.
MSindisi ngothando,
Shenxis’ uloyiko,
Ndise ezulwini,
Ndiphunyuzwe.