Lizalis’ idinga laKho,
Thixo nKosi yenyaniso!
Zonk’ iintlanga, zonk’ izizwe,
Ma zizuze usindiso.

Amadolo kweli lizwe,
Ma kagobe phambi kwaKho;
Zide zithi zonk’ iilwimi,
Ziluxel’ udumo lwaKho.

Law’la, law’la, nKosi, Yesu!
Koza ngaWe ukonwaba;
Ngeziphithi-phithi zethu,
Yonakele imihlaba.

Bona izwe lakowethu,
uxolel’ izoono zalo;
Ungathob’ ingqumbo yaKho,
Luze luf’ usapho lwalo.

Yaala, nKosi, singadeli
Iimfundiso zezwi laKho;
Uze usivuselele,
Sive inyaniso yaKho.