Na ke bomang, moše ledibogong,

Ba hlohlorang role la lebitla, ba lesedi,

Ba kganya, Ba meqhaka dihlogong?

Bonang seema, geba hlaga ka kgoro,

Jerusalema e moswa, pona tša bona tše tsošwang ke nyakallo: ke madi a konyana.

Keba tšweleng tšileng tša manyala,Go boleng ga lebitla la sebe, jwalo geba hlwehile, ke madi a konyana.Bogang seema, geba tsena ka kgoro.

Keba tšwago mokgathaleng wa dintwa, Bodibeng bja dillo le hlorego, joale geba hlwekile, ke madi a konyana, Bogang seema, geba tsena ka kgoro.

Ke mowe ba enego ka dipalema, Ba aperego bošweu, lesedi, Me geba hloka kodi, ke madi a konyana. Bogang seema geba tsena ka kgoro.

Ke sehou sa mehutahuta, batšwa dipheletšong tša lefase, Bohle ba lopolotšwe ke madi a konyana. Bonang seema, geba tsena ka kgoro.

O mong waka untumelele lenna, ke phakiše ke kgabe, ke fihle, Nthlatswišiše ke hlweke, ke seke ka ronega! E ke tlaba gona goba tsenago ka kgoro, Jerusalema e moswa. Ga ke bina gona le bona ka nyakallo, ke madi a konyana. Amen

Submitted by: Masenyeletja