1. Phaphamani bazalwane baka-Kristu! Vukanini! Sekusile bo! Hlomanini izikhali, bazalwane, Nisakwelwa ubuthongo, wo! Refrain Vukanini, bandla bo! Anibon’ izitha na? Hlomanini izikhali zokukholwa, ngoSomandla sizonqoba, ngo! 2. Ubutshwala, namanyala, bazalwane, Akuzon’ izitha zethu na? USathan’ usivukele, bazalwane, Somuvumela yini? Ngeke, Read More …

The post Phaphamani bazalwane appeared first on Difela Tsa Sione.

Source: Difela Tsa Sione