1.
PHEFUMELELA kimi
Moya ongcwele,
Iz’ ith’ intando yami
Ibe-ngeyakho.

2.
Phefumulela kimi,
Ngize ngivuthe,
Kuphel’ okubi kimi,
Kukhany’ okwakho.

3.
Phefumulela kimi,
Wahlul’ ukufa,
Kuze kube-phakade
Ngiphile kuwe.For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top