1.
PHONS’izwi-nje ngoJesu,
Umhlobo wethu nya,
Vus’I’nhliziyo zethu
Ngawenzileyo la.

Refrain
Izwana-nje ngoJesu
Losiza endleleni;
Izwana-nje ngoJesu
Fakaza ngaye la.

2.
Phons’izwi-nje ngoJesu
Sewuyekelwa na?
Uzama ngomsa wakhe
Uphuml’ekhaya le.
Refrain

3.
Phons’izwi-nje ngoJesu
Ungasho uthi,na,
Ngiyamthand’uMsindisi,
Owangifelayo?
Refrain

4.
Phons’izwi-nje ngoJesu,
Ithuba leli-nje,
Ngokuzindela kwakho
Uzilahlisa nya.Refrain

5.
Phons’izwi-nje ngoJesu,
Ithemba nxa lincan’;
Sukuma nokho,uye,
Uthembe kuye nya.
Refrain