1.
Phezulu eNkosini
Ngabalungile bodwa;
phezulu ezulwini
kuhlal’ ingcwele zodwa.

2.
Ofun’ ukuyakhona
makazithandazele
alungiselwe lona
ngay’ umoya oyingcwele

3.
UJesu wasifela,
kuphel’ icala lethu
nEsithi,ibengcwele
Imphefumulo yethu.

4.
Sithi, uma sidliwa
ngukufa emhlabeni
Singabi na kwaliwa
Ukuya ezulwini.