1
Siqonda ekhaya, nithini na?
Masingathiyeki ngalutho la!
Nxa sikholwa lapha, sobona le
Sohlala noJesu, kukuhle hle
Yebo bakithi, sombonga he
Loduma izulu linkeneze, nke!
Ujes’ ufanel’ ubukhosi nje
Ehe, wodunyiswa phezulu le
2
Bodade nabafo, kunjani na?
Uma nikhathazwa, hubani la
Khon’ im’thwalo le yobalula nje
Nobamba kalula indlela-ke
3
Bhekani kuJes’ ongumholi-ke
Nophiwa amandla nguyena, he
UJesu unathi ngoMoya la
Kepha-ke ngale sizombona he
No: 121