1. Nkosi, bhek’ ibandla lakho, Uyabona selomile; Limathise ngom’sa wakho; Konk’ okwethu kuphelile. Refrain Thel’ uMoya oyiNgcwele Phezu kwabantwana bakho. Vus’ owakho umsebenzi, Libathszw’ igama lakho. 2. Usizwisi lawamandla Abafundi bathenjiswa, Silifuze lelobandla Elaqala, labusiswa. Refrain 3. Siyavum’ izono zethu, Read More …

The post Thela Moya appeared first on Difela Tsa Sione.

Source: Difela Tsa Sione