Thixo akunangqaleko
thixo akunangqibeko
ukho endaweni zonke
ukho ngama xesha onke

Phaya ezi nkwenkwezi
ukho wena ezuluwini
wab’ kade selu khona
xa zingeka bikho zona

Zoda zigqibeke zonke
kuthi tshabalala konke
ube wena usahleli
ube wena ungapheli