Lefu la gao, Molopollo,
Ki le gorolang matsualo;
Ki mekilotsoe, Monghali!
U imetsoe ki’ng hakalo?

Na gase ka go ipea
Sebakeng sa ba itsentseng?
Re bile ra gu bolaea,
Ke libe tse re li entseng.

Motla u neelang moea,
Lefatse la sisinyega;
Tatsi la na la fifala,
Le mabithla a bulega.

Sera se ne se thabile,
Se re: Yesu o timetse;
Athe uena u chogile,
Sera sona u se tlutse.

Ahe! Ahe! Molopolli
Mali a gao a tshepega,
Ahe! Ahe! Moreshueli!
Ke uena re thla phologa.