Ububele bakho;
Bungumangaliso;
Thixo ongunaphakade,
Bungumthombo bona.

2. Bumpompozelela,
Kumachibi onke;
Onke ozaliswa bubo,
Ngal’ ufefe lwakho.

3. Yes’ ufefe lwakho,
Luliculo lami;
Iculo lomphefumlo wam,
Uculayo ngalo.

4. Lona nje ngemitha,
Imitha yelanga;
Ekubaleleni kwalo,
Ngalo ndiyavuswa.

5. Banyulwa be Nkosi,
Khangelani kuyo;
Kuyo Le Nkosi u-Yesu,
Lowo wabingwayo. Amen.