Ozimela ethunzini
Lonamandla onke;
Uzifaka enqabeni
Yongapjezu konke.

Aziphikw’ingozi, zikho
Apha emhlabeni;
Nezingabonwayo zikho,
Ezisemnyameni.

Kuzo zonke yena lowo
Ukhuselwa futhi;
NguYehova obonayo,
Enofefe kuthi.

Ingonyama kwanerhamba
Uyazinyathela;
Yonke iniibathalala
Iya kudedela.

Uyaluswa ziingelosi,
Ugciniwe zizo;
Akangeze akhubeke,
Ukhangelwe zizo.

Wokhuselwa ngezibele,
Entlalweni yakhe;
Wosindiswa, anqatyiswe,
Bonk’ubomi bakhe. Amen.