Usizi nalu lumi lodwa
Iintlungu naanzi zimi zodwa
Naab’ ububele bumi bodwa
Emnqamlezweni

Inkosi yehla ezulwini
Eyaba ngumntu ebantwini
Yeenzelwa thina boon’ idini
Emnqamlezweni

Ukholo lwethu loma phi na?
Ithemba lethu loma phi na?
Uthando lwethu loma phi na?
Emnqamlezweni

Ingozi ingaphela yonke
Ityala liya hlaw’lwa lonke
Izoono zoxolelwa zonke
Emnqamlezweni

Zibona iingelosi phantsi
Ziqwalasele futh’ ezantsi
Zibona isimanga naasi
Emnqamlezweni. Amen