Kumkani weengcwalisa
Z’uthob’amehlo akho
Sibone sidumisa
Ezinyaweni zakho
Kusing’ilizwi ngaphezulu
Libong’ obakho ubukhulu

Wamkel’ ubuntu bethu
Wavuma ubucaka
Wathwal’ ityala lethu
Ufefe olungaka
Lubanga ebantwini bonke
Umbongo wentliziyo yonke

Wathoba ekufeni
Kukukweyisa kwakho
Walala engcwabeni
Ngumvuyelelo wakho
Khangela, Ngcwab’ uSokuphila
Luphina na kufa ulwamvila

Wenyuka bebonela
Abapostile bakho
Ilifu lakwamkela
Ekunyukeni kwakho
Iintlungu zonke ziphelile
Uvuyelelo lufikile

Vukani maxilongo
Memeza wena zulu
Mabandla naz’iimbongi
Bongan’ uSobukhulu
Esel’ engen’ etempileni
Wahlal’ ehlel’ eteroneni. Amen