Vuyani nathi bakholwayo,
Siphiwe imvuyiso;
Sakuthi xa sinakanayo,
Sibon’umangaliso!
UYesu wehla ezulwini,
Ezisa usindiso;
Se sibizelwa ebomini,
Yivan’umangaliso!

Wafela thina booni,sonke,
Esusa izigqitho;
Ethwal’ityala lethu sonke,
Ikwangumangaliso!

Phakathi kobumnyama bethu,
Wamisa inkanyiso;
Kuphele ubumfama bethu,
Bonan’umangaliso!

Nodaniswayo enkonzweni,
Kwa ngazo iziwiso;
Wamkelwa eluxolweni,
Ukwangumangaliso!

6. Bangcwele ! nova ebomini,
Nezethu iindumiso;
Sobonga nathi ezulwini,
Usomimangaliso!

Amen.