U-kungenakwam’ ngeke kufane nok’phuma kwami,
(My coming in won’t be the same as NY going out)
Ngoba uMoya kaJehovah ukulendawo
.(For the Spirit of the Lord is in this place)

Kunjani webangcwele, laph’ omunye efakaza?
(Oh brethren, how is it when another testifies?)
Omunye uyaqiniswa, kuvuswe nokholo lwakhe.
(Another receives strength, and their faith is strengthened)

Kanti kunjan webangcwele, laph’ omunye eshumayela?
(Oh brethren, how is when another preaches?)
Isoni siyabuyiswa sithokoze nabangcwele.
(Even the sinner received Christ and rejoices with the righteous)

Izilimi kuyahushwa,(In tongues, we pray.)
Siyathola nemfihlakalo,
(A revelation of the secrets of heaven)
Ngob’ umoya kaJehovah ukulendawo.
(For the spirit of the Lord is in this place)

Amadimoni ayabaleka,(Demons tremble/flee)
Kuyaphilswa nezinhlungu,
(We are healed from our pain)
Ngoba umoya kaJehovah ukulendawo.
(For the spirit of the Lord is here)

Inkinga ziyoshabalala,
(All our worries are gone)
‘Buhlungu bami buyosuswa,
(My pain is uprooted)
Ngob’ umoya kaJehovah ukulendawo.
(For the spirit of the Lord is here)

* humming *

Syakholwa ukuthi kuyenzeka
(We believe it’s happening)
ngob’ umoya kaJehova ukulendawo
(For the spirit of the Lord is in here)
Abagulayo bayophila
(The sick receive healing)

Ababoshiwe bayokhululwa
(The captives are freed)
Nokudliwe iskhonyane, kuyabuyiswa!
*And that which the locust had taken, it is restored)

Inkinga sezishabalelel
(My trials are gone)
‘Buhlungu bami bususiwe,
(My pain is uprooted)
Ngob’ umoya kaJehovah ukulendawo
(For the spirit of the lord is in this place)

Uma ababili noma abathathu behlangane,
(When two or more a gathered together)
Uthembisile ukuthi woba nabo.
(You promised to be in their midst)
Syakholwa ukuthi unathi.
(We believe it is so)
Umoy’ ongcwele ugcwele kulendawo.
(The spirit of the Lord is in this place.)