1
Wazithwal’ izono Yesu,
Zingezono zakho.
Walihlawl’ ityala Yesu,
Lingetyala lakho.

 

2
Wawungumntu oneentsizi,
Ungemoni wena;
Laphalal’ igazi lakho’
yingcwele wena.

 

3
Iziphoso zethu zonke,
Zabalelwa kuwe;
Nezilandu zethu zonke,
Zabalelwa kuwe.

 

4
Sixolelwa siphiliswa,
Ngezo ntlungu zakho;
Siyahlanzwa ezonweni,
Ngelogazi lakho. Amen.