Akukh’ uJesu
[There’s nothing that Jesus] Angekhe akulungise
[Can not fix] (Yebo ngiyazi)
[Yes I know]

My God
Akukh’ uJesu
Angekhe akulungise
(Yebo ngiyazi)

Bazalwane
[Brothers in Christ] Akukh’ uJesu
Angekhe akulungise
(Yebo ngiyazi)

CHORUS:
Yebo ngiyazi
Yebo ngimbonile
[Yes I saw Him] Akukh’ uJesu
Angeke akulungise
Yebo ngiyazi

Ezintweni zonke
[In my everything] Ebunzimeni bonke
[In all my tribulations] UJes’ uhamba nami
[Jesus walks with me] Ingakho ngithi akehluleki
[That’s why I say He’s unbeatable]

(Chorus)

Wangena nami
[He was with me] Phakath’ empini
[During my wars] Wanginqobela
[He fought for me] Waphuma nami
[And took me out] Akukh’ uJesu
Angeke akulungise
Yebo ngiyazi