1. Yesu undo u tulutshelwa,
Yesu ndi U wana-fhi,
Mbilu yanga yo lemelwa,
A I rulaho ndi nnyi?
Ndi Iwe Yesu we wa vhidza
Vhothe vho lemelwaho,
Wa vha thadula wa tshidza
Na vho no tovhowaho.

2. Mphe phapha ndi li siye
Shango lo nnetisaho,
Ndi li furalele ndi ye
Henengei ho khudaho,
Hune mbilu dza awela,
Hu sina zwi mmbengaho,
hune Yesu a nkhangwela,
zwivhi zwo nndemelaho.

3. Ndi do dzula ndo U tuvha,
Yesu wanga wa-vhudi,
Khosi yanga ye nda luvha,
Munwe mune thi mu di.
I tou beba nwana wau:
Ha tsha kona nga ethe,
U mukuvhatedze zwau,
A fhumule e tshete.