1. Ndi do vhona tshifhatuwo
Tsha Yesu O mpfelaho
Ndi loshe na vha tadulu
Yesu O mpfumedzaho.

Chrorus

Ndi do vhona tshifhatuwo,
Tsha Yesu O mpfelaho;
Ndi do dzla ndi na Ene,
Henengei ho penyaho.

Chrorus

2. U do phumula matodzi
Matoni a vhakhethwa;
Vhutungu vhu do fhelishwa
Phanda ha Yesu washu

Chrorus

3. Zwino ndi do kondelela
Naho ndi vhutunguni;
Hangei ri do vhonana
R awela hayani.

Chorus