Ndanzwa izwi ( i heard a voice)
richigogodza (knocking)
mukati me mwoyowangu (inside my heart)
zarura musuwo (open the door)
urege ishe vapinde (and let the lord in)

zarura musuwo (open the door)
urege ishe vapinde (and let the lord in) x2

jesu varikugogodza (Jesus is knocking)
izvozvi (right now)
mumwoyo mako (inside your heart)

jesu varikugogodza (Jesus is knocking)
ndirege ndipinde (let me in)
ndidye newe (so that i dine with you)
ndikushandure (so that i change you)

zarura musuwo (open the door)
urege ishe vapinde (and let the lord in) x2