8.8.7.D.

1.
Alleluya ho Jehova,
Beang thapelo ho eena,
Moren’a leholimo!
Khanya ea hae ea re fahla,
O na le mohau le matla;
Re ‘mokeng, ke Molimo!

2.
Alleluya le ho Mora,
Ea ikabetseng bofuma,
Sebakeng sa phatsimo;
O shoetse libe tsa rona,
O hlotse lefu le lona;
Re ‘mokeng, ke Molimo!

3.
Alleluya le ho Moea,
Oo re tsositsoeng ke oona
Ho batla leholimo
O re tlisetsa tšeliso,
Thuto, le matla, le hloeko;
Re ‘mokeng, ke Molimo!

4.
Nyolosetsang alleluia
Ho Ntate, Mora le Moea,
Boraro bo ikapesang
Ka botšabelo bo hlollang
U bokoe, u Molimo!