Chorus:
Baba, Baba, bathethelele,
Baba, bathethelele, bathethelele ngoba kabakwazi,
Baba, kabakwazi abakwenzayo.

1.
Kwakukhona abanye abaphangi ababili,
ababesiwa ukuba babulawe kanye laye.

2.
Sebefikile endaweni ethiwa uKhakhayi,
bambethela khona kanye labaphangi.

3.
Omunye ngakwesokunene,
omunye ngakwesokhohlo.

4.
Babelana ingubo zakhe;
benza inkatho ngazo.

5.
Abantu bema bembukela,
kodwa ababusi bamklolodela.

6.
Bathi: Wasilisa abanye, kazisilise yena,
uba enguKristu okhethiweyo kaNkulunkulu.

7.
Labebutho bamenza inhlekisa,
beza kuye bemnika iwayini elimunyu.

8.
Bathi: Uba uyiNkosi yabaJuda,
zisilise wena!

9.
Kwakukhona lombhalo phezu kwakhe,
othi: Lo uyiNkosi yabaJuda.

10.
UJosefa waseArimathiya,
wacela kuPhilathu isidumbu sakhe.

11.
Wasigoqela ngamalembu,
wasibeka elibeni lakhe.