1.
Ngathi ngisahamba emhlabeni ngahlalel’ithuna lami la.
Njengembali eqhakaza lamhla, ngakusasa isibune nya.

2.
Ngokunjalo kwangizum’ukufa ngisemusha, ngiyingane nje;
Kanti qhabo, ngiyaphila futhi, ngitshiyil’umzimba wodwa la.

3.
Sengiphiwe ukuhlal’okuhle, laph’ukufa kwahluliwe nya;
Sengibong’iNkosi yaphezulu kanye lezithunyw’ekhaya le.

4.
Ningakhali bazalwane bami, sahlukene umzuzwana nje;
Ezulwini sobonana futhi zonk’insizi seziphele nya.
Ingoma yesiZulu