Nang’uJesu Kristu

on

Chorus:
Nang’uJesu Kristu,
uMsindisi wethu,
wehlel’eAlthareni;
asimdumise.

1.
Asikholwe kuye, uliqiniso,
asithembe kuye, nguBaba wethu.

2.
ESakramenteni, uMzimba wakhe,
ukhona sibili. Asemukele.

3.
Uyakhulekela, abantu bonke,
lathi simdumise, insuku zonke.

4.
Wafik’ukuhlala phakathi kwethu,
asisize sonke, siy’ezulwini.

Comments

comments

Top