Chorus:
Nang’uJesu Kristu,
uMsindisi wethu,
wehlel’eAlthareni;
asimdumise.

1.
Asikholwe kuye, uliqiniso,
asithembe kuye, nguBaba wethu.

2.
ESakramenteni, uMzimba wakhe,
ukhona sibili. Asemukele.

3.
Uyakhulekela, abantu bonke,
lathi simdumise, insuku zonke.

4.
Wafik’ukuhlala phakathi kwethu,
asisize sonke, siy’ezulwini.For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top