Chorus:
Nang’uJesu Kristu,
uMsindisi wethu,
wehlel’eAlthareni;
asimdumise.

1.
Asikholwe kuye, uliqiniso,
asithembe kuye, nguBaba wethu.

2.
ESakramenteni, uMzimba wakhe,
ukhona sibili. Asemukele.

3.
Uyakhulekela, abantu bonke,
lathi simdumise, insuku zonke.

4.
Wafik’ukuhlala phakathi kwethu,
asisize sonke, siy’ezulwini.