Bawo ndingumntwana wako
Noko ndonileyo
Ndiyalila pambi kwako
Bawo ndixolele

Iziposo zam zininzi
Azinakubalwa
Noko ndibekisa kuwe
Bawo ndixolele

Imiteto ndiyapule
Wena ndakudela
U-Msindisi ndimlahlile
Bawo ndixolele

Ndone ngako ukuteta
Ndone nangengcinga
Ndone nangemisebenzi
Bawo ndixolele

Noko ndibe ndifanele
Ukukubulela
Ndisuke ndakulibala
Bawo ndixolele

Ngaz’ izono ezininzi
Bawo ndikonile
Wena ndikuhlazile
Bawo ndixolele

Ungu-Thixo onenceba
Engazang’ ipele
Ngoko ndiyalila nditi
Bawo ndixolele
Amen