Msindisi waboni
Ndisondela Kuwe
Msindisi waboni
Ndizilahla Kuwe

Akukho nalinye
Endilithethayo
Akukho nendawo
Ndizincoma ngayo

Ndibethwa lityala
Lindixhalisile
Umnced’andinaye
Oliphelisayo

Ngoku mina Nkosi
Ndililo ijacu
Ndithwele ihlazo
Lokuba ngumoni

Ndingcolile kanye
Emphefumlweni
Ndiyiyo imfama
Eselusizini

Nakuba ke Nkosi
Ndililo idlavu
Ndiyazi ukuba
Akukundigxotha

Ndibamba amadinga
Owabekileyo
Ndigcine amazwi
Owathethileyo

Akutsho na Nkosi
Ukuthi kuboni
Yizani nisindwa
Yizani nithulwe

Ndingomnye ke mina
Okobo bunzima
Ndingomnye ke mina
Osindwa ngumthwalo

Msindisi waboni
Ndisondela Kuwe
Msindisi waboni
Ndiphephela Kuwe…

Amen