UYesu uya kulawula
Aph’ ilanga liiambayo;
Both’ ubukumkani baKhe
Buzalise zonk’ iindawo;
Zid’ iinyanga zingathwasi,
Neminyaka ingapheli.

Iintandazo ngeentandazo
Zohlokoma ngenxa yaKhe;
Zonyukela iindumiso
Zibe sisitshaba saKhe;
Kuqhunyiswe amadini
Okuqhol’ igama laKhe.

Boluncom’ uthando lwaKhe,
Ngaz’ iingoma ezimnandi;
Zithi zonk’ iilwimi zabo,
Zitsholoze okumnandi;
Kuvakal’ amazw’ eentsana,
Ehlokoma kwa ngesandi.

Kozalis’ iintsikelelo
Aph’ uYes’ alawulayo;
Amakhonkxwa akhululwe ,
Awe amakhamandela;
Aphunyuzw’ odiniweyo,
Aneliswe osweleyo.

Izidalwa ezikhoyo,
Ma ziguqe phambi kwaKhe
Zibe zeziqhayisayo,
Ngaw’ amandl’ ofefe lwaKhe;
Zidibane nabezulu,
Ngokumnik’ udumo lwaKhe.
Amen.