Hayi! Izibele zakho
Ngaabo abasetyaleni,
Obafuna besindile,
Obafuna bephilile

Yesu,Nyana lo kaThixo!
Phulaphula abaginwa;
Usindise,uphilise,
Abaphuli bemithetho.

Izibele zakho yesu!
Ziwanele wonk’ umhlaba;
Azinakulinganiswa,
Azinakuphela ndawo.

Amasela namanxila,
Abaphangi namabada;
Bonke baya bizwa nguwe,
Baza bonke basindiswe

Se bekhala, ma ubeve!
Se bevuma baxolele!
Yomelez’ ukholo lwabo,
Bakukhunge ngenyaniso