Ndikhangele ngobubele
O nkosi yam!
Nguwe owabundifele
O nkosi yam!
Wehla ezulwini lakho
Wabuncam’ ubomi bakho
Ndive usindiso lwakho
O nkosi yam!

be ndihleli emnyameni
O nkosi yam!
be ndisinga ekufeni
O nkosi yam
zeza izicaka zakho
zandivisa uzwi lakho
zandityel’ ufefe lwakho
O nkosi yam!

Ma ndiluv ufefe lwakho
O nkosi yam!
Ndibe lusibdiswa lakho
O nkosi yam
Zonk’ izono ma ziphele
Intliziyo ibe ngcwele
O nkosi yam!